baishanshiIntroduction:Introduction to Baishan: Baishan City is known as the “treasure of three-dimensional resources”, “Changbai Linhai” and “hometown of ginseng”. It is located on the west side of Changbai Mountain in Jilin Province, adjacent to Yanbian Korean Autonomous Prefecture; west to Tonghua City; north to Jilin City; south to the Democratic People's Republic of Korea across the Yalu River, an important node city in the northeasteast and southeast of Jilin Province An important central city. Baishan Tourism: Baishan City has beautiful scenery, beautiful scenery and charming scenery. There is a charming mountain in the east of Changdong, Changbai Mountain, Changbai Mountain Hot Spring Village, known as “Shen Shui”, Changbai Mountain International Tourism Resort with high-end facilities, and amazing scenery – Songhua Love, Taipinghu, Huashan Hot Spring in Linjiang City, Maze in Changbai Mountain, Yalu River Grand Canyon in Changbai Mountain, Lingguang Tower in Changbai County, Wangswan Canyon in Changbai County, Fusha River Tourist Resort, etc., as well as General Yang Jingyu in the Red Scenic Area. baishanshiSubordinate urban areas:: baishanshixiaqu, badaojiangqu, jiangyuanqu, fusongxian, jingyuxian, changbaichaoxianzuzizhixian, linjiangshi, .